ประกันสุขภาพเด็ก สะสมทรัพย์ อาคเนย์ประกันชีวิต - SE Life Agent

ประกันสุขภาพเด็ก ผู้ใหญ่ ตัวแทนอาคเนย์ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพเด็ก แบบสะสมทรัพย์

   ประกันสุขภาพเด็ก แบบสะสมทรัพย์มีเงินคืนระหว่างปี เบี้ยไม่สูญเปล่า ค่าห้องสูงสุด 3,700 บาทต่อวัน มีเงินชดเชยรายวัน ค่ารักษาไม่พอเบิกเพิ่มได้ 90% ของส่วนที่เกิน

แผนประกันสุขภาพเด็ก แบบมีเงินคืนระหว่างปี

right ค่าห้องสูงสุด 3,700 บาทต่อวัน ในแผน 3 จากสัญญา H&S ค่าห้อง 2,200 รวมกับสัญญา H&S Plus อีก 1,500 บาท รวมสูงสุด 3,700 บาทต่อวัน

 

right รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้อีก 90% ในความคุ้มครองอื่นๆ ยกเว้นค่าห้องค่าอาหาร จะรับผิดชอบให้ตามตารางผลประโยชน์

 

right คุ้มครองผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ และรักษาต่อเนื่อง

 

right เงินชดเชยรายได้ จากการเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในวันละ 1,000 บาท

 

right ซื้อได้เลยไม่ต้องพ่วง เงื่อนไขไม่ยุ่งยากซื้อเพื่อลูกรักได้เลย ไม่ต้องซื้อพ่วงพ่อแม่

 

right รับเงินคืนต่อเนื่อง 10% ของทุนประกันทุก 3 ปี เริ่มตั้งแต่สิ้นปีที่ 3 จนถึงสิ้นปีที่ 18

 

right รับเงินก้อนเป็นทุนการศึกษา สิ้นปีที่ 21 รับเงิน 40% ของทุนประกัน

 

right จ่ายคืนทุกปีจนสิ้นสุดสัญญา รับเงินคืน 5% ของทุนประกันตั้งแต่สิ้นปีที่ 22 เป็นต้นไป

 

เช็คเบี้ยประกัน รับรายละเอียด

รับสิทธิพิเศษก่อนใคร 10 ท่านแรกในทุกเดือน รับของสมนาคุณ พิเศษ! เฉพาะคุณ

 
ความคุ้มครอง ประกันสุขภาพเด็ก
ความคุ้มครองโดยย่อ แผน 1 แผน 2 แผน 3
 1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100,000 100,000 200,000
    1.1 รับเงินคืน 10% ของทุนประกันทุก 3 ปี เริ่มตั้งแต่สิ้นปีที่ 3 จนถึงสิ้นปีที่ 18
 สิ้นปีที่ 3 10,000 10,000 20,000
 สิ้นปีที่ 6 10,000 10,000 20,000
 สิ้นปีที่ 9 10,000 10,000 20,000
 สิ้นปีที่ 12 10,000 10,000 20,000
 สิ้นปีที่ 15 10,000 10,000 20,000
 สิ้นปีที่ 18 10,000 10,000 20,000
    1.2 สิ้นปีที่ 21 รับเงิน 40% ของทุนประกัน  40,000 40,000 80,000
    1.3 รับเงินคืน 5% ของทุนประกันทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีที่ 22 เป็นต้นไป ปีละ 5,000 5,000 10,000
    1.4 กรณีผู้เอาประกันอายุครบ 90 ปี รับเงิน 100% ของทุนประกัน 100,000 100,000 200,000
 2. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต สูงเสียอวัยวะและสายตาจากอุบัติเหตุ 100,000 100,000 200,000
 3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ H&S
     3.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค)

1,000

(หากรวมข้อ 4.1 เป็น 2,500 ต่อวัน)

1,500

(หากรวมข้อ 4.1 เป็น 3,000 ต่อวัน)

2,200
(หากรวมข้อ 4.1 เป็น 3,700 ต่อวัน)
     3.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ข้อ 3.1 แล้วไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) 2,000 3,000  4,400
     3.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 14,000 18,000  22,000
     3.4 ค่าศัลยกรรม ค่าแพทย์ผ่าตัด 45,000 60,000  75,000
     3.5 ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด 4,500 6,000 7,500
     3.6 ค่าวางยาสลบ 4,500 6,000 7,500
     3.7 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 3,000 4,000 5,000
     3.8 ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และการตรวจแล๊ปขณะเป็นผู้ป่วยนอก 3,500 3,500 3,500
     3.9 ค่าปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค) 500  700 900
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง 216,500  306,000  414,900
 4. หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินกว่าผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3  ทางบริษัทจะรับผิดชอบเพิ่มให้ ดังนี้
     4.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน  และค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU ต่อวัน (คุ้มครองเพิ่มเติมจากข้อ 3) 1,500 1,500 1,500
     4.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายการที่ 3.3-3.9 บริษัทฯ จะรับผิดชอบ 90% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินในแต่ละผลประโยชน์ และไม่เกินยอดรวมผลประโยชน์สูงสุดต่อครั้ง
     4.3 ผลประโยชน์ส่วนเกินค่ารักษารวมสูงสุดต่อการพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 100,000   100,000 100,000
 5. เงินชดเชยรายได้ ในกรณีพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลต่อวัน  500 500 1,000
 6. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติผู้ป่วยนอกและต่อเนื่อง  10,000 10,000 20,000

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ชำระเบี้ยประกันเป็นรายปีเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันต้องแถลงคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันตามความจริง
 • อัตราเบี้ยประกันเพิ่ม-ลด ตามอายุ
 • รับประกันโดยบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันแรก ของวันที่สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพมีผลบังคับ
 • การเจ็บป่วยต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน เนื้องอก, ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่ายที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาทำประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • โปรดศึกษาข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์